Hayi, Mark. Amanda. Uphi? Nceda unditsalele umnxeba.Ilizwi lakhe belingcangcazela, licenga.

UMark Bingham wayesaphila kwaye i-United Flight 93 yayisemoyeni ngoSeptemba we-11 kusasa kwiminyaka eyi-10 eyadlulayo xa umlingani wakhe wasekhaya, u-Amanda Mark, washiya umyalezo kwiselfowuni yakhe. Yayiyeyokuqala kwimiyalezo emininzi elusizi erekhodwe ngaloo mini kwifowuni emnyama kaBingham-ifowuni ekusenokwenzeka ukuba wayishiya kwisihlalo sakhe sodidi lokuqala emva kokuba abanqolobi beqweqwedise inqwelomoya baza bakhwelisa abakhweli ngasemva. Iminxeba yayihlala isiza, ngamnye ekhathazekile kwaye ebuhlungu ngakumbi kunowokugqibela, engazi ukuba uBingham kunye nabanye abakhweli babethatha inyathelo eliya kubaguqula ngoko nangoko kwiintsomi zaseMelika.

Iminxeba yavela kubahlobo bakhe basebuntwaneni eSan Jose, ugxa wakhe kwishishini ePortola Valley, abazalwana bakhe bakudala baseCal, abadlali beqela lombhoxo laseSan Francisco. Ngaphandle kokuqaphela, njengoko amawele e-World Trade Centre ayedilika kwaye i-Pentagon yayivutha, abafowuni babeshiya ngasemva irekhodi elimangalisayo lembali yokudideka, uloyiko kunye nesigqibo saseMelika saloo mini.

Njengabantu abaninzi baseMelika, baye bazabalaza kule minyaka ilishumi idlulileyo ukuhlangabezana nelahleko yabo kwaye bajonge kwihlabathi elahlukileyo elalandelayo. Uninzi luye lwahamba, lutshintsha imisebenzi, iinombolo zefowuni kunye needilesi. Abanye baye banabantwana. Kodwa zonke zihlala zichaphazeleke ngokunzulu, kwaye ngandlel’ ithile zichazwa, ngolo suku lwentlekele.Wonke umntu unalo tshintsho kubomi bakhe, utshilo uTom Bilbo, omnye wabahlobo bakaBingham owashiya umyalezo ngaloo mini kwiminyaka eli-10 eyadlulayo. Ebusuku, yayilixesha lokukhula.

NgoSeptemba 11, 2001, waphembelela abathathu kwaba bafowunayo ukuba batshintshe imisebenzi yabo, nomnye uzibophelele ekwenzeni okulungileyo ngakumbi ukulwa nobubi. Omnye waphelelwa lukholo kweli lizwe, omnye wahlaziywa ngalo. Ukanti omnye, olifanasini njengoBingham, wafumana ukholo olutsha kuye. Yaye kumadoda amabini athe uBingham wawagqala njengemizekelo, iflegi yaseMerika inentsingiselo entsha.Mhlawumbi esona sigidimi sibuhlungu kuzo zonke safika esiphelweni, sivela kumntu angamaziyo eWashington, D.C., owayesazi ukuba umyalezo wakhe wawuthumela enzonzobileni, kodwa amazwi akhe asankenteza.

Iselfowuni, njengayo yonke enye into ekwiFlight 93, yatshiswa njengoko inqwelomoya yantlitheka kwifama yasePennsylvania. Kodwa emva kweeveki, umama ka-Bingham, u-Alice Hoagland, wacela inkampani yeeselfowuni ukuba ifumane ikhowudi yofikelelo yonyana wakhe. Enyanzelekile ukuba afumane indlela yokuzigcina esondele kunyana wakhe, wayefuna ukubuyisa nayiphi na imiyalezo yokugqibela, kuquka neyakhe emibini.Into ayivileyo, kwilizwi elirekhodiweyo labasetyhini, iyamothusa nangoku:

Unemiyalezo engama-44 engekaviwa.Ngentsasa yakutshanje yehlobo, kwigumbi lokuhlala kwikhaya lakhe lentaba yaseLos Gatos apho wakhulisela khona umntwana wakhe okuphela kwakhe, uHoagland waphinda wadlalela intatheli imiyalezo awayeyibhale kumdlali wekhasethi endala. Wayengabamameli phantse ishumi leminyaka. Intlungu yayinkulu kakhulu. Kodwa ngale mini, ephethe intloko ezandleni zakhe, wavumela amazwi ukuba aphinde awe kuye kwakhona.

‘Andazi ukuba uyabhabha’

Molo, Marko, lo nguJudy. Andazi ukuba uyabhabha okanye yintoni kuba ndive nje ukuba zonke iinqwelomoya zenqwelomoya zimisiwe namhlanje emva kohlaselo lwaseNew York naseWashington. Ndiyathemba ukuba ndingafikelela kuwe, kunjalo, namhlanje. Ndingathanda nje ukwazi ukuba usemoyeni okanye kwenzeka ntoni, kwaye iyakhathaza kakhulu, ngezi zinto.

Kwakufutshane emva kwe-6: 40 ekuseni kwikhaya likaJudy Curtis 'Portola Valley xa wayeqala ukubiza umphathi wakhe kwiQela leBingham, inkampani encinci yobudlelwane boluntu eneofisi eSan Francisco kunye nesathelayithi eNew York. Exelelwe ngumnxeba ovela kugxa wakhe, uye wavula iTV ukuze abone iinqaba ezimbini ziqhuma ngumsi, kodwa zimile, kunye nePentagon ivutha amadangatye. Wayesazi ukuba uBingham wayefanele ukubhabha esuka eNewark esiya eSan Francisco ngaloo ntsasa, kodwa wayengazi, kwaye uninzi lwabantu baseMelika, ukuba iFlight 93 yayibiwe kwimizuzu nje embalwa ngaphambili, abaqhubi beenqwelomoya babulawa, kwaye inqwelomoya yaqalisa ikhosi entsha - ukwenza i-U-turn phezu kwe-Ohio ukuya eWashington, apho i-White House okanye i-US Capitol yayinokuthi ijoliswe kuyo.

Hayi, Mark. NguKen. Ndothukile ngokupheleleyo ngoku. Andikwazi ukudlula oku, kwenzeka ntoni. NdiseWalnut Creek kwaGary. Kutheni unganditsaleli umnxeba apha? Thixo wam, le nto ibuhlungu. Andiyikholelwa le nto.

UKen Montgomery wayesazi ukuba uBingham uza kubuyela ekhaya eCarlifonia kumtshato wempelaveki, kodwa ngenxa yokuba umhlobo wakhe wayengengomntu wakusasa wacinga ukuba iimeko zazichasene nokuba wayekwinqwelomoya kwangoko. (uBingham wayebaleka kakhulu ngaloo ntsasa, kwathi kanti, wayengowokugqibela ukukhwela iFlight 93.) UMontgomery noBingham badibana eCal ekuqaleni kweminyaka yoo-1990, xa uBingham wayedlala umbhoxo yaze iMontgomery yayisaziwa njengeMic Man, umkhwazo. inkokeli yemidlalo yesikolo. UMontgomery wayesekhaya kwiBay Area kutyelelo olufutshane ngoxa wayesebenza ngokuzithandela kwinkqubo yokunyamekela iinkedama eMalawi, eAfrika. Emva phayaa, xa uMontgomery wayesenombono ofanelekileyo, wayezijonga njengetshantliziyo lehlabathi, ikholwa lokuba apho kukho ingxaki emhlabeni, i-US kufuneka incede. Akasayikholelwa loo nto kwakhona.

Molo, Maka, nguTata lo, ufowuna nje ukuze akubone ukuba uqhuba njani. Ndijonge loo ntlekele inkulu. Mntu, ndiyathemba ukuba awusondele kakhulu kuloo nto. Nditsalele umnxeba xa unako.

Ilizwi likaJerry Bingham laliqhekeka. Uqhawule umtshato eHoagland kumashumi eminyaka ngaphambili, wayehlala eFlorida - indawo awayishiyayo emva kwe-9/11 ukuze abe kufutshane nendawo yengozi. Wayesenza umsebenzi wokupeyinta ngaloo ntsasa xa wayeshiya isigidimi sakhe. Wayengazi ukuba unyana wakhe usemva kwinqwelomoya ecwangcisa ukuhlasela nabanye abakhweli, kuquka noTodd Beamer ophumelele isidanga saseLos Gatos High owayesebenzela iOracle, uJeremy Glick ophethe intengiso yaseNew Jersey, kunye nosomashishini waseSan Ramon uTom Burnett. Eli qela lafunda ngeentlekele zase-East Coast ngokufowunela abafazi balo. UBurnett uxelele inkosikazi yakhe, uDeena, ukuba wayefumana uncedo kulowo ahlala naye kwiklasi yokuqala kunye neqaqobana labanye abakhweli. UBingham wayenezihlalo ezibini kude kwi-4B.

Owokugqibela umnxeba wasekhaya

Ngo-6: 44 ekuseni, u-Alice Hoagland wavuka kwifowuni ekhalayo. Yayingunyana wakhe owayefowunela i-GTE Airfone ngasemva kwinqwelo-moya.

Ndifuna ukuxelela ukuba ndiyakuthanda. Ndikwinqwelomoya ndisuka eNewark ndisiya eSan Francisco, uHoagland ukhumbula unyana wakhe emxelela. Abafana abathathu ababekhwele inqwelomoya bayithathile. Bathi banebhombu. Uyandikholelwa, akunjalo, Mama?

Akazange abenalo ithuba lokuphendula xa esiva ukumbombozela kwamazwi amadoda, emva koko umgca waphela. Wavula i-TV, wabona iindaba kwaye waqonda ukuba i-Flight 93 yayiyinxalenye yecebo elikhulu nelibi. Njengomsebenzi wenqwelomoya ye-United Airlines, wayesazi ukuba kukho into ekufuneka yenziwe. Wamfowunela emva koko, kodwa wayekhathazekile, ethandabuza, elibala kakubi ixesha loNxweme lwaseMpuma ngeyure (eneneni yayiyi-9:54 a.m.).

Maka, ngumama wakho lo. Kungo-10.54 kusasa Iindaba zezokuba ibiwe ngabanqolobi. Baceba ukusebenzisa inqwelomoya njengento ekujoliswe kuyo ukubetha indawo ethile emhlabeni. Ukuba unakho, zama ukongamela aba bafana, ukuba unako, kuba baya kusebenzisa inqwelomoya njengento ekujoliswe kuyo. Ndingathi qhubela phambili wenze konke onako ukuboyisa, kuba bakwisihogo. Zama ukundifowunela kwakhona ukuba unako. Uyayazi inombolo apha. KULUNGILE. Ndiyakuthanda, Sweetie. Uxolo.

Engaqinisekanga enoba isigidimi sakhe siphumelele kusini na, waphinda wamtsalela umnxeba emva komzuzu okanye emva koko, embongoza ukuba ahlanganise abantu abathile yaye mhlawumbi enze konke okusemandleni akho ukuze abalawule. Wakhupha isincwina esinzima, esibuhlungu, ngaphambi kokuba athi, ndiyakuthanda, Sweetie. Umnqweno omhle. Uxolo.

Kwimizuzu nje emithathu emva kokufowuna kwakhe okokuqala yaye mhlawumbi phakathi kweyesibini, nge-9:57 kusasa, uBingham nabanye abakhweli baqalisa ukugxalathelana ukuya kwigumbi labahambahamba. Masiqengqeleke, omnye wabo wathi, isicatshulwa esiyintsomi ngoku esiviwe ngumsebenzisi omamele intambo yefowuni evulekileyo, kwaye kamva kwathiwa yiBeamer. Umshicileli ongaphambili wabamba okuseleyo kwezi zikhalo, izikhalo kunye nokuzabalaza njengoko abakhweli babesoyisa aba bagrogrisi babini kwindlwana enkulu baza batyhalela phambili. Kwindawo yokulala! wakhwaza omnye oyindoda. Ukuba asenzi njalo, siya kufa! Akucaci ukuba baphule i-cockpit kwimizuzwana yokugqibela, kodwa xa idlalwe kwizalamane zabakhweli kwiinyanga kamva, uHoagland waqaphela ilizwi lonyana wakhe ekhwaza Get 'em!

Abaqweqwedisi ababini abaseleyo kwi-cockpit baphonsa indiza phezulu nangaphantsi, ecaleni ukuya kwicala lokuphosa abakhweli abavukelayo, emva koko bavuma ngesiArabhu ukuyigqiba - ngokutsho kokurekhoda kwe-cockpit - kunokuba balahlekelwe ulawulo kubagibeli.

Ngeye-10:03 kusasa, njengoko abaqweqwedisi babekhwaza besithi uAllah ngoyena mkhulu! kwaye omnye umkhweli oyindoda wakhwaza Hayi! inqwelo-moya yajika yajongisa ezantsi, emva koko yantlitheka ethafeni laseShanksville, ePa., ishiya umnqamlezo onzulu apho amaphiko angena khona.

UBingham akazange ayive imiyalezo kamama wakhe, kodwa uHoagland ukhathazwa yinto angazange ayithethe. Ngendimxelele ngesitshixo se-cockpit. Ndiphinde ndayikhumbula le bhiliyoni amaxesha. Ngendibaxelele ukuba basebenzise isicima-mlilo njengesixhobo, baqhekeze iibhotile zotywala ukuze bazisebenzise njengezixhobo.

Kwindawo yontlitheko eqhumayo, kuncinci okwashiyeka kodwa izinto zobuqu ezigwenxa- izikhonkwane zokucheba iinzipho, ikama elinyibilikisiweyo, ikopi eyonakeleyo yeThe Best of Times, kunye nekhonkco lokuGcina Smiling elincanyathiselwe kwinto ejonge eHoagland njengesitshixo se-cockpit yomlindi.

Wonke umkhweli usweleke ngenxa yempembelelo. Kodwa kwinyani eyothusayo yetekhnoloji yefowuni ephathwayo, yonke iminxeba eyenziwe kwifowuni kaBingham kwiiyure kunye neentsuku emva kwengozi - ezinye ezingama-38 ezingakumbi - zeva ilizwi likaBingham elikhuphe umzimba, ubuchwephesha, lifutshane kwaye licacile:

Ufikile kwimeyile yelizwi ephathwayo kaMark Bingham. Shiya umyalezo kwaye ndiza kukubuyisela umnxeba wakho.

‘Sizakubonana mhlawumbi ngenye imini’

Umyalezo ophumayo kaBingham, olula, ongaqondiyo, ukhathaza omnye wabafowunayo - umntakwabo uMark Wain - owathi, ejonge ngasemva, usenayo imvakalelo engathandekiyo yokuba wayencokola nendoda eyayisele ifile.

ENew York, njengoko izalamane zabalahlekileyo zaqala ukufika kumhlaba zero zibambe iifoto zabathandekayo babo, njengoko uHoagland waqala ukufumana iminxeba eCalifornia evela kumajelo eendaba; imiyalezo yaqhubeka ingena kwi-imeyili yelizwi likaBingham.

Kuyo yonke intsasa nangemva kwemini, i-tenor yemiyalezo yaqala ukutshintsha, ukusuka kwithemba (ndiqinisekile ukuba wenza kakuhle) ukuya ekuphelelweni lithemba (ndicela undithumelele i-imeyile okanye into) ukuya kuthi ga ngoku, ndlela-ntle engathandekiyo (Ewe, Maka, ndikubone mhlawumbi-ngolunye usuku.)

Yintoni abaninzi abafowunelwa baqala ukuyiqonda, njengemifanekiso eyoyikisayo yosuku lwavutha emiphefumlweni yabo, kukuba oku kwakuyintsunguzi yexesha elitsha laseMelika - kunye nabo ngokwabo.

Kungaloo mini, ngaloo ntsasa, omnye umnxeba wathi, ilizwi lakhe libukhali kwaye linomsindo, kwaye ndiyazibuza ukuba uphi na isihogo.

Ilifa ekwabelwana ngalo

I-Boeing 757 enabakhweli abangama-33, abasebenzi abasixhenxe kunye nabaqweqwedisi abane mhlawumbi babesandula ukuntlitheka xa uTodd Sarner, abahlobo abakhulu beBingham ukususela kwiintsuku zabo eLos Gatos High, ebizwa okokuqala. Wafowuna okwesibini, malunga nentsimbi ye-10 kusasa eCalifornia, kwiiyure ezintathu emva kwengozi. Uxolo ngokufowuna kwakhona, kodwa ukothuka kancinci ukubukela zonke ezi zinto kwaye ndiyazi, uyazi, nangona kunjalo, nditsalele umnxeba xa unako.

Wayeyazi into eyayingenziwa ngabantu abaninzi baseMelika njengoko babebukele iipundits kunye nabezopolitiko kumabonakude emva kwexesha laloo mini nakwixesha elilandelayo lokuvakalisa inkalipho yamagorha eFlight 93. UMark Bingham, umongameli odlulileyo weChi Psi fraternity, ukapteni weqela lakhe lombhoxo. , i-6-foot-4, i-230-pounder eyabaleka kunye neenkunzi zenkomo ePamplona kunye ne-clobbered mugger kwisitrato saseSan Francisco, yayiyi-gay. Kanye njengokuba abazalwana bakhe bobuzalwana benzayo xa uBingham ephuma ekuphumeleleni, abantu baya kunyanzeleka ukuba baphinde baphonononge ezinye zeengcamango zabo zakudala malunga nokuba yintoni indoda ye-gay.

Yayisisifundo kubo bonke, wacinga ukuba libali elifuna ukubaliswa. Kunyaka emva koko, wadibana nomvelisi bhanyabhanya kwaye ifilimu ethi With You yazalwa. Ngokuzingca, ndandifuna into endinokuyibukela kwaye ndibonise unyana wam ngokunjalo, wathi uSarner, unyana wakhe ngoku u-8. Ndiyazi nje ukuba uMarko wayeya kuba yinxalenye enkulu yobomi bakhe. Inokuba nguMalume uMarko. Xa ndicinga ngayo, ibuhlungu.

UDareke Fleming, umzalwana, naye washiya umyalezo ngaloo ntsasa. Umfana owayesebenza kulawulo lwepropathi ngelo xesha, wayezama ukufumana eyona nto ayithandayo. Ukubeka umnxeba, wayecwangcise ukubuyisela kubafana ukuba uBingham wayelungile. Ke ukuba unokusitsalela umnxeba ngokukhawuleza kwaye usazise, ​​uthe, uya kuyivuyela.

Njengoko wayezilela umhlobo wakhe kwiintsuku ezalandelayo kwaye ebukele abacimi-mlilo begrumba inkunkuma kwindawo enguziro, injongo kaFleming yacaca. Kwakufuneka awuthobe umsindo, enze umahluko koko kwenzekileyo.

Wayefuna ukuba ngulaa mfo nomhlakulo. Ndandifuna ukuba lapho nezinja zifuna umntu. Ukuthumela imali kuMnqamlezo oBomvu bekungayi kuzalisa isidingo sokunceda umntu, kum. Kwakufuneka ndibe ngaphakathi. Ukuba ngumcimi-mlilo, ukuba lijoni, ukuba lipolisa — yiloo nto eyenzeka kum njengesenzo esilungileyo. Bekusele kusemva kwexesha kule, kodwa mhlawumbi ndingenza umahluko kwelandelayo, ukuba kukho elandelayo.

Wabuyela esikolweni kwaye waba ligcisa lezonyango likaxakeka, umsebenzi eSan Jose awawubambayo ukusukela ngoko.

‘Ukuba ndingafa ngomso’

Abahlobo bakaBingham kwiqela lombhoxo laseSan Francisco Fog elithanda abantu abathandana namaqabane abo babenexhala. Kwakungaphambi kwemini - imililo yayisavutha kwiPentagon - xa uBryce Eberhart ebiza, ekhuthaza uBingham ukuba adubule nje umyalezo kwi-fogger okanye undazise ukuba ulungile kwaye ndiya kubeka umyalezo.

Wayesebenza kwitekhnoloji yabathengi ngelo xesha. Watshintshela kwizinto ezingenzi nzuzo kwaye wathatha nje umsebenzi osebenza kwimfundo yabantwana. Indenza ndizive ngathi ndingowayo endaweni yabanqolobi, utshilo. Ndandifuna ngokwenene ukuzibophelela ekubeni ndibe nentsingiselo eninzi kwinto endinikela ngayo kangangoko ndinako. Ndaziva nje ukuba ukuba iziganeko ze-9/11 zithatha ubomi bam kwinqanaba lokulungela okungakumbi, oko kuchasene nobubi obabuziswa ngabanqolobi emhlabeni.

UMark Wain wabiza umhlobo wakhe wakudala wasekholejini kanye njengoko uSodolophu waseNew York uRudy Giuliani wayeza kuqalisa inkomfa yeendaba kwaye uxelele iintatheli ukuba abantu abonzakeleyo kwiinqaba ezingamawele babengaphezu kokuba nabani na wethu anokunyamezela.

Nangona kunjalo, uWain ushiye umyalezo wakhe ukuze aqinisekise ukuba yonke into ilungile kuwe.

Kwiintsuku neeveki emva koko, uWain wayesoloko ezibuza, ukuba ndingafa ngomso, kwingozi ethile eyothusayo, okanye nantoni na, endifuna ukuba ubomi bam bube yintoni? Wayeyinjineli yesoftware eMicrosoft eSeattle ngelo xesha, kodwa wayehlala ephupha ngokuvula ikhefi. Nokuba yayiluloyiko lokutsiba, okanye uloyiko lokuyeka umsebenzi ophantsi onomvuzo oncumisayo okanye nantoni na, uloyiko lulo oluqhubele ukungaqhubeki kwam phambili. Akazange aphelele nje ekuyekeni umsebenzi wakhe weMicrosoft ukuze asondele kwintombi awayethandana nayo e-LA, wavula uthotho lweecafe azibiza ngokuba yiCaffe Luxxe. Ndikulungele ukuthatha imingcipheko engaphezulu, nokuba yimingcipheko yeemvakalelo okanye imingcipheko yezemali ngenxa nje yokufumana ubomi kunye nokuba khona, endaweni yokuhlala ecaleni kwaye uyibukele idlula.

Imbono entsha yezopolitiko

Molo, Marko, lo nguMary, umama kaDamon. Ukuzama nje ukujonga, qiniseka ukuba wena noAmanda nilungile. Ukuba unethuba, zama ukunika uDamon umnxeba kuba, um, unenkxalabo encinci, ngoko ke, ngethemba lokuba konke kuhamba kakuhle nawe kwaye ubungekho ndawo kufutshane nentlekele namhlanje.

UDamon Billian kunye nomntakwabo omncinci, uJason, babesele beshiye imiyalezo kwifowuni kaBingham, kungekho mpendulo. UMary Billian wayefana nomama kuBingham, oonyana bakhe njengabantakwabo. Ngenxa yokuba uAlice Hoagland wayesoloko ehamba njengomncedisi wenqwelomoya, uBingham wachitha ubusuku obuninzi ekhayeni labo. Ezo yayiziintsuku apho uMary Billian wayengenakuzicingela njengenye into ngaphandle kwe-Irish Democrat yaseBoston abazali bakhe bamkhulise ukuba abe yiyo. Ngeminyaka yoo-1960, wayeyihippie, eqhankqalaza ezitratweni ngokuchasene neMfazwe yaseVietnam.

Ndaba ngqongqo ngakumbi emva kwaloo mini, watsho. Ngoku, andisayiboni imfazwe njengento embi.

Kwaye unikela ingqalelo ngakumbi kumgaqo-nkqubo wokufudukela kwelinye ilizwe. Sivumela nabani na ukuba awele imida yethu, utshilo. Asikhuseli ngenene isizwe sethu.

Akayotheko leti, utshilo uBillian, 60, kodwa iDemocratic Party iye yaba yile nto bendiyidelela malunga nephiko elifanelekileyo - babonakala benganyamezeli.

Ngoku, uthi, andicingi ukuba kukho nabani na eWashington ondimeleyo.

Ekugqibeleni, isityhilelo

UJim Wright, waseDanville, wafowuna kwangentseni, omnye wabambalwa ababesazi ukuba uBingham - awayethandana naye phantse iinyanga ezine - wayefanele ukuba kwinqwelomoya eseNewark ukuya eSan Francisco ngaloo ntsasa. Ngaphandle kwelizwi, wabiza kwakhona emva kwemini - kanye njengoko uMongameli uGeorge W. Bush wayebuyela kwi-White House kwaye elungiselela ukuthetha nesizwe.

Ndithandazela ngokwenene ukuba ulungile, sihlobo. Ndinexhala. Ngapha koko, um, ndifowunele, uyazi, kwenye indawo, ndishiyele umyalezo naphi na, nangaliphi na ixesha. Andikhathali. Umh, ukundazisa nje ukuba ulungile.

Akazange afumane de wabona u-Alice Hoagland kwiTV ngobo busuku ukuba uBingham ufile. Wayeneminyaka engama-44 ngelo xesha, kwaye wayesoloko eyigcina kubantu asebenza nabo into yokuba wayeligay, enexhala lokuba umphathi ongalunganga unokuthintela inkqubela yakhe. Noko ke, ngentsasa elandelayo wangena eofisini enesigqibo esitsha.

Ndandingasakhathali. Ndandikhe ndathandana nomntu endandinebhongo ngaye. Andizange ndizive kufuneka ndiyifihle. Ndaziva ngathi, uyazi yintoni? Andisenamsebenzi nokuba abantu bayazi ukuba ndili-gay.

Ukususela ngoko, ayizange ibe yinto endiyifihlileyo.

Isimboli esidala, intsingiselo entsha

Hayi, Mark. NguSteven. … UBill kunye nam sinexhala elincinci ngawe. Sitsalele umnxeba ngokukhawuleza wakufumana oku. Sazise ukuba ulungile.

Ngaphambi kweSeptemba 11, iflegi yaseMelika yayinentsingiselo encinci kuSteven Gold, owathi, kunye nomlingani wakhe uBill Hollywood, bazibona bengabazali bakaBingham abathandana nabo, bekhonza njengemizekelo yobudlelwane bexesha elide. Asizange sixhome iflegi ngaphambi kwe-9/11, utshilo uGolide, oneminyaka engama-51. Ngoku inexabiso elikhethekileyo kuba ihlonipha uMarko kunye nabo bonke esiphulukene nabo. Ngeyona ndlela yokwenene, wanikela ngobomi bakhe ngenxa yeflegi.

Yaye ukususela ngoko, ukususela ngoSuku lweSikhumbuzo ukuya kutsho kwiveki kaSeptemba 11, kumnyango ongaphambili wekhaya labo laseSpringfield, eN.

Mark, lo nguTom Bilbo. Bendikufowunela ndizama ukubona ukuba uphilile na. Ndive igama lakho, okanye umntu onegama lakho, ekhankanywe ezindabeni kwaye ndifuna nje ukuzama ukubamba. Ngapha koko, ndiza kuzama ukukufumana kamva.

Ngaphambi koSeptemba 11, uBilbo wayemadolw’ anzima ukuya kwelinye ilizwe, esoyika oko kwakuza kwenzeka. Kodwa inkalipho kaBingham, awayedibene nayo kwiiveki ezimbalwa ngaphambilana, yamenza wazithemba ngakumbi. Ubona abantu abafana noMark nabantu abakwiFlight 93 abathi, ‘Asinakukuvumela ukuba ubaleke kuloo nto.’ Kaloku, abanye babo bayaqhubeka bephila, watsho. Ngoku, ndiyakucela ukuba uzame into kuba ndilapha.

Ukusukela nge-9/11, uzibophelele ngakumbi kwindawo yakhe yaseVallejo, apho asebenza kwikhomishini yobuhle kunye namavolontiya kwimyuziyam yendawo. Njengoko i-9/11 yayiyoyikeka, wathi, iMelika yanyamezela. Indenza ndizive ngathi ubuntu-ukuba okuhle kukhulu kunobubi.

Imbeko evela kumntu wasemzini

Kwiminyaka elishumi ukususela ekubeni unyana wakhe waba nesibindi sokugqibela, uHoagland uye waba ngumlo naye ngokwakhe. Phambi kweCongress, ufune ukhuseleko oluluqilima kwinqwelomoya. Ube ngummeli ongagungqiyo wamalungelo amafanasini. Kodwa kwigumbi lakhe lokuhlala, ephulaphule imiyalezo yokugqibela ngelizwi lonyana wakhe, inkosikazi ebisoloko iboyika abantu abahlukanayo, maziphume iinyembezi. Aba bafowunayo bokugqibela bathethe ngonyana wakhe kwixesha elidlulileyo-into ekunzima ukuyenza ukuza kuthi ga namhlanje.

Uh, andazi ukuba ngubani oza kufumana lo myalezo, utshilo umnxeba. Ndingumhlobo-, wayengumhlobo kaMark kwaye ndisanda kubona umfanekiso wakhe kwi-CNN. Ukuba oku kufikile kumama kaMark, ndicela wamkele amazwi ovelwano lwam.

UHoagland waphefumlela phezulu, emva koko waphulaphula umyalezo ovela kumntu angamaziyo. Eli bhinqa, elingakhumbuliyo nokuba liyilandele njani inombolo yefowuni kaBingham, lavakala limangalisiwe xa lisiva ilizwi elirekhodiweyo likaBingham.

Mholweni? Um. Lo myalezo ngowosapho lukaMark Bingham. Igama lam ndinguRanda Steblez. … Ndineziko elikhulu lokukhathalela abantwana eWashington, D.C., kufutshane ne-White House. … Ndifuna ukuncoma ubugorha buka-Mark Bingham. Ngaphandle kuka Mnu. Bingham, ngebesijongwe … Ibinokuba sisibetho esithe ngqo kwi-White House kunye nakubomi baba bantwana bancinci, ababalelwa kumakhulu.

Ukuba inqwelomoya ibingantlithekanga ePennsylvania, abaphandi bakholelwa ukuba ngebeyibethe itekeni yayo yaseWashington ngemizuzu nje eli-10 ngaphezulu. I-Steblez igcina ifayile yamaqhawe e-Flight 93, kwaye rhoqo ngoSeptemba 11, ukhonkxa isikhumbuzo kwiholo yokungena ye-Owl School, kunye neefoto, iiflegi kunye neentyatyambo.

Amanqaku anxulumeneyo

  • Izikhewu zolwimi zikaFacebook zenza buthathaka ukuhlolwa kwentiyo, ubugrogrisi
  • IGqwetha: UCruz uya kuvuma ukubulawa kwesikolo saseParkland
  • Uhlaselo kwi-mosque yamaShiite e-Afghanistan lubulale ubuncinci abangama-47
  • Amagosa aseNorway abiza ukubulawa kwesaphetha kunye notolo 'sisenzo soloyiko'
  • Ubuncinci i-25 ibhubhile kwibhombu ye-mosque e-Afghanistan

Uvelwano lwethu kunye nosizi lwethu lukhona, umyalezo watsho, uqukumbela: UThixo anisikelele nonke.

Xa imiyalezo iphelile, uHoagland wacofa kwirekhoda waza wasula iinyembezi zakhe. Wayengakwazi ukulala ngobo busuku, ekhumbula ilahleko yakhe, ezama ukuthuthuzeleka kumazwi arekhodiweyo abahlobo bonyana wakhe, kubo bonke ubuhle babo obulusizi.

Uzithembisile ukuba uza kufikelela kwabo batsalela umnxeba, uninzi angakhange adibane nabo, ukubabulela ngokumkhathalela, ngokumnceda kwintlungu yakhe. Kodwa akakawafumani amandla.

Qhagamshelana noJulia Prodis Sulek kwi-408-278-3409.
Choice Umhleli Ukuba