Iimvakalelo ezinamandla ezithe nca entliziyweni nasengqondweni kaGargi Davé ekuxhwilweni kwePan Am Flight 73 phantse kwikota yenkulungwane eyadlulayo ixuba okoyikekayo kunye nohlobo olungalindelekanga, intsikelelo yokusinda kunye nesigqibo sokungaphinde ube lixhoba.Xa abanqolobi abaxhobe bexhobile bahlasela inqwelo-moya kwibala laseKarachi, ePakistan, ekuqaleni kukaSeptemba 5, 1986, uDavé wayeneminyaka eli-10 ubudala, ehamba nodade wabo oneminyaka eli-13 ubudala besuka eIndiya besiya eUnited States. La mantombazana mabini asinda cebetshu kwingozi eyingozi.

Namhlanje, oodade baseCalifornia, kunye nabanye abakhweli abasuka kwiFlight 73, bavaleleke kumzabalazo osemthethweni kunye nefemu yomthetho eyayibamele edabini lokuphumelela umonakalo kurhulumente waseLibya, oxhase abaqweqwedisi ngemali.

Embindini waloo ngxushungxushu yintlungu yabo yeeyure ezili-16, apho abagwayi babulala abakhweli abangama-20 baza benzakalisa abangaphezu kwe-100. Emva kokuba bebaleke ngefestile yonxunguphalo, uGargi nodade wabo, uGiatri, benzakala kanobom xa bawa besuka kwelinye icala besiya emhlabeni. .

UGargi Davé (owabizwa ngokuba nguDah-VAY) ngoku ligqwetha elineminyaka engama-34 ubudala nohlala e-Sunnyvale. Udade wabo omdala ngugqirha oziqhelanisayo noMazantsi eCalifornia. Yaye idabi labo linika umbono obangel’ umdla kungquzulwano oluqhambuka phakathi kwamaxhoba namagqwetha awo.Intlawulo yenziwe

Njengomphumo wesivumelwano sika-2008 phakathi kolawulo lukaBush kunye norhulumente waseLibya kaMoammar Gadhafi, uDavé ufumene intlawulo ye-3 yezigidi zeedola. Udade wabo wayenokufumana okungako.Kodwa ukuba bayavumelana neemfuno zefem yomthetho, uCrowell & Moring, zokwabelana ngemali kunye nabantu be-137 abangengawo amaMerika kwityala, uDavés uqikelela ukuba baya kuphulukana ne-90 pesenti yemali ekuthethwe ngayo kubo.

Ndiza kufumana iinkcukacha ngomzuzwana. Kwanele ukuthetha ukuba kukho i-shades eninzi yegrey. Umba ongundoqo ngowokuba ngaba oodade babonisa isibindi esikhulu ekumelaneni nefem enkulu yamagqwetha ngento ekufanele ibe yeyabo—okanye, enyanisweni, bayabawa.Kwelakhe icala, uGargi uyikhaba ngokuqinileyo ingcamango yokuba uzama ukuzibeka phambili kunalo naliphi na elinye ixhoba. Ukuba asiziphenduleli, andikwazi ukukuxelela ukuba singaziva njani singamaxhoba, utshilo. Ndandisazi ukuba andizithetheleli, oku kwakuza kundikhathaza ubomi bam bonke.

Ngexesha elide, kwakubonakala ngathi oodade bakwaDavé kunye nabanye abakhweli kwinqwelomoya yePan Am abanakuze babone nepeni yembuyekezo yokubandezeleka kwabo.Ukuqweqwediswa kwe-Flight 73 yayiyinto eyandulela u-9/11. Abanqolobi, amalungu ombutho we-Abu Nidal, babecebe ukuwisa inqwelomoya kwindawo ejoliswe kuyo yakwaSirayeli eTel Aviv.

Iyelenqe lithintelwe

Elo yelenqe lathintelwa xa abaqhubi beenqwelo-moya baphuma kwindawo yongxamiseko yenqwelo-moya i-Boeing 747. Bengakwazi ukuyibhabha inqwelo-moya, abanqolobi baqalisa ngokubulala umntu waseMerika baza balahla umzimba wakhe ngaphandle komnyango wenqwelo-moya.

Emva kwexesha, njengoko i-commandos yasePakistani ilungiselela ukugqogqa, oombayimbayi badubula ngaphakathi kwendlwana. Oodade bakwaDavé banyoshoza phezulu ezitulweni befuna indlela yokuphuma ngexesha likaxakeka njengoko kwakudubula imipu neziqhushumbisi.

Emva kokubaleka esibhedlele ngamadoda amabini asePakistan kwisikhululo seenqwelomoya, uGargi Davé wawa isiqaqa. Oogqirha abazange bacinge ukuba uya kuphila. Udade wabo wonzakala kakhulu ezinyaweni zakhe xa wayetsiba kwinqwelo-moya. UGargi wavuka emva kweentsuku ezintathu.

Nangona uGargi kwafuneka athathe amayeza kangangeminyaka ngenxa yokwenzakala kwakhe entloko, wagqwesa ekholejini waza waphumelela isidanga kwi-USC School of Law. Ukusuka apho, waya kusebenza njengegqwetha elivolontiya kuMntla California ACLU. Namhlanje, uthathe ikhefu kwifem esekwe eSan Diego ukuze ancede kwi-Flight 73.

Ngo-2005, ngokubongozwa ngabanye abasindileyo kwi-Flight 73, yena nodadewabo bajoyina iqela elaliqeshe i-Washington, DC yefem yamagqwetha yaseCrowell & Moring ukuba ilandele amabango achasene norhulumente waseLibya, owayexhasa izenzo zobunqolobi bamazwe ngamazwe, kuquka i-1988. Ukudubula kwePan Am phezu kweLockerbie, eSkotlani.

Njengenxalenye yeso sivumelwano, oodade bakwaDavé batyikitya uxwebhu olubizwa ngokuba yiSivumelwano soTshutshiso esiHlangeneyo, esasibabophelela ukuba babelane ngemali kuzo naziphi na izigwebo nabo bonke abamangali baseCrowell & Moring, kuquka nabangengabo abaseMerika.

Ushicilelo oluhle

Apha kulapho ushicilelo oluhle lubalulekile. Isivumelwano solawulo lukaBush esisayinwe norhulumente waseLibya, owachitha onke amanye amatyala akhoyo, sasebenza kuphela kubakhweli baseMelika kwiFlight 73, ababekwigcuntswana elahlukileyo. Nangona kunjalo, uCrowell & Mooring uye wagxininisa ukuba isibonelelo sokwabelana siyasebenza.

Loo nto ayizange ivakale kuGargi Davé, owafunda amabango enkampani yomthetho ngeliso legqwetha eliqeqeshiweyo.

Ngokusisiseko, bazakuthatha i-90 pesenti yemali, utshilo. Ndandisazi ukuba abantu abangengowaseMelika banokuya koorhulumente babo. Oko bekungabonakali kulungile.

UStuart Newberger, igqwetha elikhokelayo likaCrowell & Moring, uthe kwifayile yenkundla ulithatha ityala likaDavés njengelinge lokunyusa ukubuyiswa kwamanye amalungu eqela lexhoba ngokucacileyo ngeendleko zabanye.

Ebiza umlo lusizi kwaye udangele, uNewberger uthe igatya lokwabelana ekuqaleni lalibekwe kwisivumelwano sokuyeka ukulwa phakathi kwabamangali be-178.

I-25 yepesenti yeentlawulo zefem yomthetho nayo ifumaneka kwingxoxo-mpikiswano. Phantsi kwemithetho yolungiso lwamabango e-US, amagqwetha ayakwazi kuphela ukugcina i-10 lepesenti yazo naziphi na izilungiso. Kwaye igqwetha likaDavé, u-Lee Boyd, uthi inkampani yomthetho yenza impazamo ngokungabandakanywanga ngokucacileyo ukuba kwenzeke isivumelwano kwiSivumelwano soTshutshiso esiHlangeneyo.

Imibala engwevu

Njengoko ndisitsho, zininzi izithunzi ezingwevu apha. Ungaxoxa ukuba ukubekela ecaleni ityala eliziswe nguCrowell & Moring yenye yeenzuzo eLibya ekutyikityeni isivumelwano - kwaye ke amagqwetha afanele intlawulo ngomsebenzi wawo. Ingakanani na ngokwendalo ingumbandela wengxoxo.

Kunzima ukuxoxa ukuba abathengi bamazwe ngamazwe - ubuninzi beCrowell & Moring abathengi - kufuneka bazuze kwisivumelwano esenzelwe ukuzuza amaxhoba aseMelika kuphela. UGargi Davé uxoxa ukuba banokufaka kwiinkundla zangaphandle.

Idabi eliphakathi kweqela lika-Davé kunye nefem yamagqwetha ngoku likulamlo e-D.C. IsiVumelwano esiHlangeneyo soTshutshiso sinolwimi olunokuthi lukhusele ifem yomthetho kwaye lunqumle ngokuchasene noodade bakwaDavé.

Kodwa ndiphumelele okanye ndiphulukene, into endibethayo kukuba ixhoba elineminyaka eli-10 ubudala likhule njani laba ligqwetha eliselula elikrelekrele nelinomdla nelizimisele ukuthatha inkampani enkulu yomthetho yamazwe ngamazwe eye yamgrogrisa ngokumphindezela ngokusemthethweni. Ngandlel’ ithile, eyakhe yimeko yaseMelika ngokupheleleyo.

Kwathatha isibindi esikhulu, utshilo igqwetha lakhe, uBoyd. Baphose yonke intwana yemithombo yabo ukuzama ukumvalela.

Qhagamshelana noScott Herhold ku sherhold@mercurynews.com okanye 408-275-0917.
Choice Umhleli Ukuba